ALERT PRAWNY DLA BIZNESU

PRZEGLĄD OSTATNICH ZMIAN PRAWA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Alert prawny 11.12-18.12.2020

11.12.2020-18.12.2020

Wejście w życie 11.12.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Zgodnie z Rozporządzeniem szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mogą być przeprowadzane przez:

1) osoby, które posiadają prawo wykonywania zawodu odpowiednio lekarza, felczera, pielęgniarki, położnej lub wykonują zawód ratownika medycznego;

2) higienistki szkolne posiadające kwalifikacje do wykonywania szczepień określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002212

 

Wejście w życie 11.12.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 488) § 12 otrzymuje brzmienie:

Pomoc jest udzielana do końca sześciomiesięcznego okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 4, w związku z art. 8 rozporządzenia nr 1407/2013.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000488

 

Wejście w życie 11.12.2020 r. –       Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego takim paliwem

W dniu 11 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego takim paliwem.

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób:

 • formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa alternatywnego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego umieszczanej:
 1. w instrukcji obsługi tego pojazdu,
 2. na korkach wlewu paliwa lub gniazdach pojazdowych lub w pobliżu tych korków lub tych gniazd,
 3. na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych;
 • oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego paliwem alternatywnym, w tym urządzeń służących do tankowania lub ładowania.

W załączniku do Rozporządzenia zostały także opublikowane wzory identyfikatorów typów paliwa.

 

Ogłoszono w dniu 11 grudnia 2020 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Rozporządzeniem z dnia 25 listopada 2020 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2021 r.

Wejście w życie – 1 stycznia 2021 r.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002218

 

Ogłoszono w dniu 11 grudnia 2020 r. – Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Rozporządzenie określa:

 • szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego prowadzonego w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwanego dalej „badaniem lekarskim
 • zakres:
 1. badań lekarskich,
 2. konsultacji u lekarzy specjalistów,
 3. pomocniczych badań diagnostycznych;
 • jednostki uprawnione do przeprowadzania badań lekarskich,
 • wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza;
 • dodatkowe kwalifikacje,
 • podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców oraz ramowy program ich szkolenia;
 • wysokość opłaty za wpis do ewidencji.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001659

 

Ogłoszono w dniu 14 grudnia 2020 r. – Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

W dniu 14 grudnia 2020 r. ogłoszono  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

Do obwieszczenia załączony jest wykaz siedemnastu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego we pojazdu.

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/

 

Wejście w życie dnia 15.12.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2021 r.

Rozporządzenie określa maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych oraz zwierząt.

Dla 1 ha upraw rolnych sumy wynoszą:

 1. 15 377 zł – dla zbóż,
 2. 8137 zł – dla kukurydzy,
 3. 10 200 zł – dla rzepaku i rzepiku,
 4. 54 682 zł – dla chmielu,
 5. 33 058 zł – dla tytoniu,
 6. 210 159 zł – dla warzyw gruntowych,
 7. 107 200 zł – dla drzew i krzewów owocowych,
 8. 42 245 zł – dla truskawek,
 9. 43 500 zł – dla ziemniaków,
 10. 10 098 zł – dla buraków cukrowych,
 11. 12 639 zł – dla roślin strączkowych.

Dla 1 sztuki zwierzęcia wynoszą:

 1. 8932 zł – dla bydła,
 2. 11 160 zł – dla koni,
 3. 705 zł – dla owiec,
 4. 700 zł – dla kóz,
 5. 1791 zł – dla świń,
 6. 53 zł – dla kur, perlic i przepiórek,
 7. 65 zł – dla kaczek,
 8. 250 zł – dla gęsi,
 9. 145 zł – dla indyków,
 10. 1045 zł – dla strusi.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002120

 

Wejście w życie dnia 15.12.2020 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2021 r.

W 2021 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia do:

1) upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych – wynosi 65% składki do 1 ha uprawy;

2) bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń – wynosi 65% składki do 1 sztuki.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002115

Poprzednie alerty

Alert prawny 05.10-12.10.2020

Alert prawny 05.10-12.10.2020

05.10.2020-12.10.2020 Wydane dnia 2.10.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa...

czytaj dalej
Alert prawny 10.07-16.07.2020

Alert prawny 10.07-16.07.2020

10.07.2020-16.07.2020 WCHODZI W ŻYCIE w dniu 10 lipca 2020 roku Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4a ust...

czytaj dalej
Alert prawny 03.07-10.07.2020

Alert prawny 03.07-10.07.2020

03.07.2020-10.07.2020Wchodzi w życie dnia 3.07.2020 r.  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Wprowadzenie włączeń...

czytaj dalej
Alert prawny 22.05-28.05.2020

Alert prawny 22.05-28.05.2020

22.05.2020-28.05.20201. Wchodzi w życie Zarządzenie Nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania nowego systemu poboru opłat dla pojazdów ciężkich i lekkich W wyniku ww. zarządzenia...

czytaj dalej
Alert prawny 14.05-22.05.2020

Alert prawny 14.05-22.05.2020

14.05.2020-22.05.2020Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Przedmiotowa ustawa uchyla przepisy o zawieszeniu i nierozpoczynaniu biegu terminów, tj. art. 15zzr oraz...

czytaj dalej
Alert prawny 08.05-14.05.2020

Alert prawny 08.05-14.05.2020

08.05.2020-14.05.2020Wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – od dnia 08 maja 2020 r. Rozporządzenie...

czytaj dalej
Alert prawny 01.05-08.05.2020

Alert prawny 01.05-08.05.2020

01.05.2020-08.05.2020 Wejście w życie w dniu 1.05.2020 r. - Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu w celu...

czytaj dalej
Alert prawny 24.04-01.05.2020

Alert prawny 24.04-01.05.2020

24.04.2020-01.05.2020Wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych Rozporządzenie przedłużyło termin...

czytaj dalej
Alert prawny 10.04-17.04.2020

Alert prawny 10.04-17.04.2020

10.04.2020-17.04.2020Wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Rozporządzenie wprowadza dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku...

czytaj dalej
Alert prawny 03.04-09.04.2020

Alert prawny 03.04-09.04.2020

03.04.2020-09.04.2020Wchodzi w życie Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 02 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu dokonywania wydatków przy użyciu służbowych kart płatniczych – od dnia 04 kwietnia 2020 r. Zarządzenie zmienia zarządzenie nr 53...

czytaj dalej

KONTAKT

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60

  FAX: +48 61 666 37 59

  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  znajdź nas

  Biuro

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

   

  O kancelarii

  Zespół Kancelarii składa się z grupy prawników o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Doradzamy klientom biznesowym niezależnie od wielkości firmy i zasięgu działania.

   

  Copyright © 2020 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.