ALERT PRAWNY DLA BIZNESU

PRZEGLĄD OSTATNICH ZMIAN PRAWA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Alert prawny 25.06-02.07.2021 r.

25.06.2021-02.07.2021

Wydane dnia 29.06.2021 r.- – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Zasadniczym celem ustawy jest dopełnienie transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814, zwanej dalej „Dyrektywą 2018/410”.

Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych przez Dyrektywę 2018/410 jest powołanie do życia tzw. Funduszu Modernizacyjnego (zwanego dalej także „Funduszem”). Działalność Funduszu Modernizacyjnego została zaplanowana na lata 2021–2030. Jego najważniejszym celem jest wsparcie wykonania ustalonego na forum Unii Europejskiej (UE), celu redukcji gazów cieplarnianych o 40% w 2030 r. w porównaniu do 1990 r. Fundusz powstał z myślą o państwach członkowskich, których PKB per capita było w 2013 r. niższe niż 60% średniej UE. Korzystać z niego będzie dziesięć państw z Europy Środkowo Wschodniej, w tym Polska. Środki Funduszu zostaną przeznaczone na modernizację systemu

energetycznego i poprawę efektywności energetycznej w państwach członkowskich UE. Kluczowym ograniczeniem, jeżeli chodzi o rodzaj przedsięwzięć w ramach projektów, które mogą uzyskać wsparcie ze środków Funduszu, jest wyłączenie możliwości finansowania obiektów wytwarzających energię przy wykorzystaniu stałych paliw kopalnych.

Zgodnie z Dyrektywą 2018/410 Komisja Europejska jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji o wypłacie środków. Na podstawie tej decyzji EBI przekaże środki państwu członkowskiemu będącemu beneficjentem.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001047

 

Zostało wydane dnia 25.06.2021 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

29 czerwca 2021 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane nowe rozporządzenia związane z projektem cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 • Rozporządzenie dotyczące projektu budowlanego wprowadza m.in. projekt w postaci cyfrowej.

Dzięki rozporządzeniu inwestorzy będą mogli przez Internet przesłać do organów wniosek o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie z załącznikiem w postaci projektu architektoniczno-budowlanego w postaci elektronicznej.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001169

 

Zostało wydane dnia 25.06.2021 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

Dodaje się pkt 25-28 w brzmieniu:

 • przez dzieci do ukończenia 12. roku życia podróżujące pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19, w przypadkach innych niż określone w pkt 23;
 • przez osoby, których przyjazd następuje w związku z udziałem w międzynarodowym konkursie lub festiwalu muzycznym organizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez państwową lub samorządową instytucję kultury, w charakterze uczestnika, artysty wykonawcy, jurora, akredytowanego dziennikarza albo opiekuna uczestnika lub artysty wykonawcy;
 • przez członków oficjalnych delegacji konstytucyjnych organów władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej;
 • przez uczestników konkursów, olimpiad i turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4), oraz ich opiekunów, którzy przedstawili negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku testu, lub będących osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19. „,

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001145

 

Wydane w dniu 28.06.2021 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Rozporządzenie określa:

 • zwolnienia wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej, umów międzynarodowych oraz zasady wzajemności, a także szczegółowy zakres oraz warunki i tryb stosowania tych zwolnień oraz wzór zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego;
 • szczegółowy zakres oraz warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej„ ustawą”, oraz naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy.

 

Wejście w życie – 1 lipca 2021 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001089&SessionID=3779C467E341183E692EBA1E2A704EBE9F524383

 

Wejście w życie dnia 29.06.2021 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (wprowadza w art. 138p ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, obowiązek prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji, o których mowa w art. 138a–138l i art. 138o w postaci elektronicznej.

W art. 138s ustawy wprowadzono przepisy prowadzące do rezygnacji z określenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzoru ewidencji podatkowych znaków akcyzy, ksiąg kontroli oraz dokumentacji zawierającej informacje o czynnościach produkcyjnych dotyczących piwa lub wyrobów winiarskich (karta gotowania warki, metryczka nastawu, karta kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego). W ich miejsce wprowadzono rodzaje dokumentacji, których zakres określono w projekcie rozporządzenia.

Dodatkowo w konsekwencji powyższego w art. 138d ustawy zastąpiono termin „księgi kontroli” wyrażeniem „dokumentacja kontroli”, z uwagi na jej elektroniczną postać.

Mając na uwadze, że ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw ustawodawca dokonał zmiany przepisu upoważniającego do wydania niniejszego rozporządzenia, koniecznym staje się wykonanie upoważnienia ustawowego i wydanie nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Regulacje zawarte w rozporządzeniu uelastycznią sposób prowadzenia ewidencji i dokumentacji przez podmioty, które łatwiej będą mogły dostosować się do procesu jej elektronizacji (w obecnym stanie prawnym przepisy dopuszczają prowadzenie przedmiotowych ewidencji i dokumentacji zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej). Nowe rozporządzenie ułatwi więc prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Ponadto rozporządzenie usprawni kontrolę w podmiotach prowadzących działalność w zakresie podatku akcyzowego. Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie zawiera załączników nr 1–11, które zawierało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy, które określały wzory ewidencji podatkowych znaków akcyzy, ksiąg kontroli oraz dokumentacji zawierającej informacje o czynnościach produkcyjnych dotyczących alkoholu etylowego, piwa i wyrobów winiarskich (w tym karta gotowania warki, metryczka nastawu, karta kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001150

 

Wydane dnia 29.06.2021 r.- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych

 • W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz.U. poz. 1776 oraz z 2016 r. poz. 435) wprowadza się następujące zmiany:

1) użytkowniku konta – rozumie się przez to osobę fizyczną, dla której założono konto w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;

2) koncie – rozumie się przez to zbiór danych, które identyfikują użytkownika konta, wraz z przyporządkowanymi zasobami systemu teleinformatycznego, który obsługuje postępowanie sądowe;

3) uwierzytelnieniu – rozumie się przez to proces elektroniczny, który umożliwia identyfikację elektroniczną użytkownika konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Pismo doręcza się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który obsługuje postępowanie sądowe, zwanego dalej „systemem teleinformatycznym”, w taki sposób, że umieszcza się je na koncie, z którego adresat wniósł pierwsze pismo w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Po odbiorze pisma, na koncie, na którym umieszczono pismo, jest prezentowana data odbioru, a w przypadku nieodebrania pisma w terminie 14 dni od daty umieszczenia pisma na koncie – data, w której upłynął 14-dniowy termin, o którym mowa w art. 1311§ 2 zdanie trzecie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji jest przekazywane do sądu automatycznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji zawiera: oznaczenie doręczonego pisma, informację o czasie jego odbioru, nazwę użytkownika konta, któremu doręczono pismo, albo – jeśli pismo nie zostanie odebrane – informację, że pismo uznano za doręczone w trybie art. 1311 § 2 zdanie trzecie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, informację o czasie umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym razem z oznaczeniem doręczonego pisma, a w przypadku postępowania rejestrowego – informację, że pismo zostało doręczone na wskazane przez użytkownika konto, inne niż konto, z którego wniesiono pismo.

Przed uwierzytelnieniem użytkownika konta informuje się o sposobie i skutkach dokonywania doręczeń elektronicznych.

W postępowaniu rejestrowym pismo zostaje doręczone na inne konto niż to wskazane w § 3, jeżeli adresat w piśmie procesowym wskazał inne konto do doręczeń w systemie teleinformatycznym.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001176

 

Wejście w życie 1 lipca 2021 r. – Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Podstawowym celem ustawy z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, jest implementacja przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących zasad opodatkowania sprzedaży towarów na odległość oraz usług świadczonych klientom końcowym w UE (tzw. pakiet VAT e-commerce). W tym zakresie ustawa służy wdrożeniu postanowień dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość, dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość i niektórych krajowych dostaw towarów.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obejmują m.in.:

 • rozszerzenie procedury szczególnej dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną (tzw. procedura MOSS) na: niektóre usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji, wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość oraz niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy;
 • wprowadzenie nowych procedur szczególnych, tj. szczególnej procedury dotyczącej sprzedaży na odległość towarów importowanych – tzw. Import One Stop Shop (IOSS) oraz szczególnej procedury dotyczącej deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów;
 • określenie sytuacji, w których podatnik ułatwiający poprzez użycie interfejsu elektronicznego sprzedaż na odległość towarów jest traktowany jak podatnik, który samodzielnie otrzymał towary i dokonał ich dostawy;
 • wprowadzenie nowej sankcji podatkowej.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001163

 

Zmieniają się dnia 1.07.2021 r. – Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Nowelizacja obejmuje szereg zmian w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 971; dalej: „Ustawa AML”), które dotyczą przede wszystkim następujących kwestii:

 • rozszerzenia katalogu instytucji obowiązanych m.in. o przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego. Do tej pory instytucjami obowiązanymi w podobnym zakresie były jedynie podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 2 ust. 1 pkt 17 Ustawy AML).
 • aktualizacji definicji ustawowych (m. in. beneficjenta rzeczywistego i grupy);
 • rozwinięcia zakresu wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej z art. 50 ust. 1 Ustawy AML;
 • modyfikacji procedury anonimowego zgłaszania naruszeń;
 • uszczegółowienia zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
 • rozszerzenia zakresu szkoleń pracowników o zagadnienia dotyczące danych osobowych.

Nowelizacja obejmie zatem nie tylko nowe podmioty, ale również te, które były już dotychczas objęte Ustawą AML.

W szczególności podmioty, które stanowią centra usług wspólnych i/lub wykonują na rzecz podmiotów z grupy różnego rodzaju usługi, w tym z zakresu księgowości czy podatków, powinny zatem powtórnie rozważyć czy aktualnie podlegają regulacjom Ustawy AML. Zaś te z nich, które uprzednio były już instytucjami obowiązanymi powinny dostosować się do Nowelizacji poprzez dokonanie rewizji posiadanych już procedur oraz zaktualizować listę innych ciążących na nich obowiązków w zakresie przeprowadzania szkoleń AML czy też przechowywania dokumentacji.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000723

 

Poprzednie alerty

Alert prawny 18.06-24.06.2021 r.

Alert prawny 18.06-24.06.2021 r.

18.06.2021-24.06.20211. wydane dnia 18.06.2021 r. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji do gromadzenia danych informatycznych oraz danych...

czytaj dalej
Alert prawny 11.06-21.06.2021 r.

Alert prawny 11.06-21.06.2021 r.

04.06.2021-11.06.2021Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Zgodnie z zapowiedziami rządu kolejne zmiany mają zostać...

czytaj dalej
Alert prawny 04.06-11.06.2021 r.

Alert prawny 04.06-11.06.2021 r.

04.06.2021-11.06.20211. WCHODZI W ŻYCIE w dniu 04 czerwca 2021 roku Rozporządzenie Infrastruktury z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów...

czytaj dalej
Ważne zmiany w prawie dla przedsiębiorców

Ważne zmiany w prawie dla przedsiębiorców

Maj 2021W maju 2021 roku weszły w życie zmiany w prawie, dotyczące w szczególności pakietu akcyzowego i ustawy - Kodeks karny skarbowy, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorcom. Pakiet Akcyzowy Od 1 maja 2021 r. zaczęły obowiązywać...

czytaj dalej
Alert prawny 15.05.2021

Alert prawny 15.05.2021

15.05.2021► 15 maja 2021 r. - Ustawa o rezerwach strategicznych z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 255) Zmiana określa maksymalne limity wydatków latach 2021-2030 będących skutkiem finansowym zadań Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w tym...

czytaj dalej
Alert prawny 07.05-13.05.2021 r.

Alert prawny 07.05-13.05.2021 r.

07.05.2021-13.05.2021Dnia 7.05.2021 r. wchodzą w życie: ► Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19 Dotychczas szczepienia, przy użyciu szczepionki przeciwko COVID-19, były wykonywane w...

czytaj dalej
Alert prawny 30.04-6.05.2021

Alert prawny 30.04-6.05.2021

30.04.2021-06.05.2021Wejście w życie dnia 30.04.2021 r. - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w...

czytaj dalej
Alert prawny 23.04-29.04.2021

Alert prawny 23.04-29.04.2021

23.04.2021-29.04.2021 WCHODZI W ŻYCIE w dniu 23 kwietnia 2021 roku Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.77.748) Zgodnie z...

czytaj dalej
Alert prawny 02-08.04.2021

Alert prawny 02-08.04.2021

02.04.2021-08.04.20211. Wejście w życie dnia 2.04.2021 r. - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii W rozporządzeniu...

czytaj dalej
Alert prawny 19-25.02.2021

Alert prawny 19-25.02.2021

19.02.2021-25.02.2021Wejście w życie dnia 20.02.2021 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków...

czytaj dalej
Alert prawny 12-18.02.2021

Alert prawny 12-18.02.2021

12.02.2021-18.02.20211. ZMIENIA SIĘ w dniu 12 lutego 2021 roku ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych W...

czytaj dalej
Alert prawny 05-11.02.2021

Alert prawny 05-11.02.2021

05.02.2021-11.02.2021Ogłoszono jednolity tekst ustawy o ochronie o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 r. – dnia 10 lutego 2021 roku. Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo...

czytaj dalej

KONTAKT

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60

  FAX: +48 61 666 37 59

  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  znajdź nas

  Biuro

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

   

  O kancelarii

  Zespół Kancelarii składa się z grupy prawników o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Doradzamy klientom biznesowym niezależnie od wielkości firmy i zasięgu działania.

   

  Copyright © 2021 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.