ALERT PRAWNY DLA BIZNESU

PRZEGLĄD OSTATNICH ZMIAN PRAWA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Alert prawny 19-25.02.2021

19.02.2021-25.02.2021

Wejście w życie dnia 20.02.2021 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym (Dz.U. poz. 1323) dodano następujący zapis dotyczący danych niezbędnych do prowadzenia łącznie egzekucji:

,, 6a) jeżeli postępowanie egzekucyjne wszczęto po dniu 19 lutego 2021 r., informacja o:

 1. a) należnej na dzień sporządzenia adnotacji w sprawie zbiegu maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej naliczonej na podstawie:

– art. 64 § 4 zdanie drugie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – w przypadku wyegzekwowania w całości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia,

– art. 64 § 5 zdanie drugie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – w przypadku zapłaty w całości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia,

 1. b) wysokości kosztów egzekucyjnych, o których mowa w art. 115 § 1 pkt 1-1c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w rozbiciu na ich rodzaje,
 2. c) wysokości opłaty egzekucyjnej w przypadku zapłaty należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie lub kosztów upomnienia wierzycielowi po wszczęciu egzekucji administracyjnej; „.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001323

 

Wejście w życie dnia 20.02.2021 r.  – Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej, o którym mowa w art. 61 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozporządzenie określa dane które należy podać we wniosku w przypadku gdy podstawą ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej jest dotychczasowy tytuł wykonawczy.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000031

 

Wejście w życie dnia 20.02.2021 r.  – Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

Rozporządzenie określa:

 • formy działań informacyjnych podejmowanych wobec zobowiązanego zmierzających do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku, zwanych dalej „działaniami informacyjnymi”, przypadki, w których mogą być te działania podejmowane, oraz sposób ich ewidencjonowania;
 • tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002083

 

Wejście w życie dnia 20.02.2021 r.  – Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

Najważniejsze rozwiązania będą dotyczyć:

 

 • procedur obowiązujących w egzekucji administracyjnej, w tym trybu rozpatrywania zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej i wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego;
 • wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez elektroniczne doręczanie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego;
 • procedury dochodzenia z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka oraz tzw. dłużnika rzeczowego przy zapewnieniu środków ochrony prawnej tych osób;
 • uproszczenia procedury przekazywania dokumentów pomiędzy organami egzekucyjnymi;
 • egzekucji z ruchomości poprzez wprowadzenie nowej formy sprzedaży ruchomości, tj. sprzedaży przez zobowiązanego pod nadzorem organu egzekucyjnego oraz wprowadzenia innych usprawnień w ramach tej egzekucji;
 • egzekucji z nadpłaty lub zwrotu podatku, m.in. poprzez wprowadzenie elektronizacji zajęć wierzytelności z tego tytułu dokonywanych przez komorników sądowych i niektóre administracyjne organy egzekucyjne;
 • egzekucji z pieniędzy poprzez wprowadzenie możliwości korzystania z terminali płatniczych;
 • egzekucji z rachunku prowadzonego przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową oraz z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach poprzez ich elektronizację.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001553

 

Zmiana w dniu 20.02.2021 r. – Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dodano nową kategorię wniosków zwolnionych od opłat:

 • wniosek naczelnika urzędu skarbowego o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej na zabezpieczenie należności państw członkowskich lub państw trzecich w rozumieniu art. 1a pkt 8c i 8d ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20051671398

           

Utrata mocy w dniu 20.02.2021 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Uległ zmianie wzór tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej. Od dnia 20 lutego 2020 r. obowiązują nowe wzory na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i polityki regionalnej w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej z dnia 12 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 176).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000176&SessionID=BBEDEB03D7850A37D3B0A34A62C7E470CECC871B

Poprzednie alerty

Alert prawny 12-18.02.2021

Alert prawny 12-18.02.2021

12.02.2021-18.02.20211. ZMIENIA SIĘ w dniu 12 lutego 2021 roku ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych W...

czytaj dalej
Alert prawny 05-11.02.2021

Alert prawny 05-11.02.2021

05.02.2021-11.02.2021Ogłoszono jednolity tekst ustawy o ochronie o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 r. – dnia 10 lutego 2021 roku. Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo...

czytaj dalej
Alert prawny 29.01.-04.02.2021

Alert prawny 29.01.-04.02.2021

29.01.2021-04.02.2021Wejście w życie dnia 1 lutego 2021 r. - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 Następuje przedłużenie następujących świadczeń: ...

czytaj dalej
Alert prawny 15.01-21.01.2021

Alert prawny 15.01-21.01.2021

15.01.2020-21.01.2021Wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – od dnia 15 stycznia 2021 roku. Przepisy...

czytaj dalej
Alert prawny 08.01-14.01.2021

Alert prawny 08.01-14.01.2021

08.01.2021-14.01.2021 WCHODZI W ŻYCIE w dniu 08 stycznia 2021 roku Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych. Rozporządzenie zawiera wzory dokumentów stosowanych w...

czytaj dalej
Alert prawny 11.12-18.12.2020

Alert prawny 11.12-18.12.2020

11.12.2020-18.12.2020 Wejście w życie 11.12.2020 r. - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 Zgodnie z Rozporządzeniem szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mogą być...

czytaj dalej
Alert prawny 05.10-12.10.2020

Alert prawny 05.10-12.10.2020

05.10.2020-12.10.2020 Wydane dnia 2.10.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa...

czytaj dalej
Alert prawny 10.07-16.07.2020

Alert prawny 10.07-16.07.2020

10.07.2020-16.07.2020 WCHODZI W ŻYCIE w dniu 10 lipca 2020 roku Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4a ust...

czytaj dalej
Alert prawny 03.07-10.07.2020

Alert prawny 03.07-10.07.2020

03.07.2020-10.07.2020Wchodzi w życie dnia 3.07.2020 r.  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Wprowadzenie włączeń...

czytaj dalej
Alert prawny 22.05-28.05.2020

Alert prawny 22.05-28.05.2020

22.05.2020-28.05.20201. Wchodzi w życie Zarządzenie Nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania nowego systemu poboru opłat dla pojazdów ciężkich i lekkich W wyniku ww. zarządzenia...

czytaj dalej
Alert prawny 14.05-22.05.2020

Alert prawny 14.05-22.05.2020

14.05.2020-22.05.2020Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Przedmiotowa ustawa uchyla przepisy o zawieszeniu i nierozpoczynaniu biegu terminów, tj. art. 15zzr oraz...

czytaj dalej
Alert prawny 08.05-14.05.2020

Alert prawny 08.05-14.05.2020

08.05.2020-14.05.2020Wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – od dnia 08 maja 2020 r. Rozporządzenie...

czytaj dalej

KONTAKT

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60

  FAX: +48 61 666 37 59

  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  znajdź nas

  Biuro

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

   

  O kancelarii

  Zespół Kancelarii składa się z grupy prawników o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Doradzamy klientom biznesowym niezależnie od wielkości firmy i zasięgu działania.

   

  Copyright © 2021 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.