ALERT PRAWNY DLA BIZNESU

PRZEGLĄD OSTATNICH ZMIAN PRAWA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Alert prawny 29.04-05.05.2022

29.04.2022 – 05.05.2022

Wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2022 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek.

W gospodarstwie utrzymującym norki lub jenoty, w którym podejrzewa się wystąpienie choroby, osoby mające kontakt z tymi zwierzętami: noszą maseczki trójwarstwowe, gogle lub okulary, rękawice ochronne jednorazowego użytku; oczyszczają i odkażają przed użyciem sprzęt używany przy obsłudze tych zwierząt; przed wejściem do pomieszczeń, w których są utrzymywane te zwierzęta: a) oczyszczają i  odkażają noszone obuwie, b) poddają noszoną odzież procesowi mającemu na celu inaktywację SARS-CoV-2. Jeżeli podejrzewa się, że osoby zakażone SARS-CoV-2 mające kontakt z norkami lub jenotami w gospodarstwie mogą być źródłem choroby, nakazuje się posiadaczowi norek lub jenotów dokonanie spisu wszystkich norek i innych zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, zakazuje przemieszczania norek lub jenotów z gospodarstwa i do gospodarstwa oraz określa się warunki przemieszczania z gospodarstwa i do gospodarstwa osób, ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, środków transportu i urządzeń. Rozporządzenie wchodzi w życie 29 kwietnia 2022 r.

Dz.U. z 2022 r. poz. 825

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000825

 

Wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców.

Rozporządzenie określa: 1) oznaczenie celów wydania wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, wizy Schengen wydawanej w  celu tranzytu oraz wiz wydawanych członkom misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych państw obcych lub innym  osobom zrównanym z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz członkom ich rodzin; 2) wzór blankietu wizowego; 3) wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanej do wniosku; 4) sposób odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej. Rozporządzenie wchodzi w życie 29 kwietnia 2022 r.

Dz.U. 2022 poz. 827

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000827

 

Wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2022 r. poz. 382 i 383). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Dz.U. 2022 poz. 926

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000926

 

 

Zmienia się ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli obywatel Ukrainy przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki. Zmiany wchodzą w życie 30 kwietnia 2022 r.

Dz.U. 2022 poz. 583

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000583

 

Traci moc Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wiz dla  cudzoziemców.

Rozporządzenie określa: oznaczenie celów wydania wiz Schengen lub wiz krajowych, wzór blankietu wizowego, wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej, sposób odnotowywania przyjęcia wniosku.

Dz.U. 2021 poz. 988

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000988

 

 

Zmienia się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

W załączniku do obwieszczenia ogłasza się jednolity tekst ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: ustawą z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, ustawą z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, ustawą z dnia 1  października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 3 marca 2022 r.

Dz.U. 2022 poz. 660

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000660

 

Zmienia się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów.

Przepisy rozporządzenia określają: czynności starosty w sprawach związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów, wzór wniosku, zakres wypełniania blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, wysokość opłat. Zmiany wchodzą w życie 1 maja 2022 r.

Dz.U. 2019 poz. 546

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000546

Poprzednie alerty

Alert prawny 21.04-27.04.2022

Alert prawny 21.04-27.04.2022

21.04.2022 - 27.04.2022ZMIENIA SIĘ w dniu 23 kwietnia 2022 roku ustawa Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 tj.) Zmiana ustawy powoduje, że: przepis mówiący o tym, że urlop przysługujący pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego...

czytaj dalej
Alert prawny 01.04-07.04.2022

Alert prawny 01.04-07.04.2022

01.04.2022 - 07.04.2022ZMIENIA SIĘ w dniu 01 kwietnia 2022 roku ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205 tj.) Zmiana ustawy polega na tym, ze zmienia się treść przepisu art. 32 ust. 2 ustawy....

czytaj dalej
Alert prawny 25.03 – 01.04.2022

Alert prawny 25.03 – 01.04.2022

25.03.2022 - 01.04.2022Wchodzą w życie 28.03.2022 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 680) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,...

czytaj dalej
Alert prawny 11.03-18.03.2022

Alert prawny 11.03-18.03.2022

11.03.2022 - 18.03.2022Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz.U. z 2022 r. poz. 583 12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego...

czytaj dalej
Alert prawny 3.03-10.03.2022

Alert prawny 3.03-10.03.2022

03.03.2022 - 10.03.2022ZMIENIA SIĘ w dniu 07 marca 2022 roku ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505 tj.) Zmiana dotyczy realizacji dodatkowych zadań  Agencji poprzez nie realizowanie już zadań z zakresu wyrobu i rozlewu...

czytaj dalej
Alert prawny 31.01-06.02.2022

Alert prawny 31.01-06.02.2022

31.01.2022 - 06.02.2022Zmiana przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń pobocznych: Wraz z nowelizacją pojawiają się nowe możliwości dotyczące obowiązku rejestracji pojazdów. Od lutego podczas sprzedaży samochodu nabywca ma możliwość niewymieniania...

czytaj dalej
Alert prawny 04.02-10.02.2022

Alert prawny 04.02-10.02.2022

04.02.2022 - 10.02.2022ZMIENIA SIĘ w dniu 04 lutego 2022 roku ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128) Został zmieniony próg przychodu z innych źródeł niż: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy,...

czytaj dalej
Alert prawny 07.01-13.01.2022

Alert prawny 07.01-13.01.2022

07.01.2022 - 13.01.2022WCHODZI W ŻYCIE w dniu 08 stycznia 2022 roku Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną z dnia 05 stycznia...

czytaj dalej
Alert prawny 1.01-06.01.2022

Alert prawny 1.01-06.01.2022

01.01.2022 - 06.01.2022Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2054) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002054 Nowelizacja wprowadza jako środek karny zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania...

czytaj dalej
Alert prawny 10.12-16.12.2021

Alert prawny 10.12-16.12.2021

10.12.2021-16.12.2021 WCHODZI W ŻYCIE w dniu 10 grudnia 2021 roku ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 01 października 2021 roku Do...

czytaj dalej
Alert prawny 26.11-10.12.2021

Alert prawny 26.11-10.12.2021

26.11.2021-10.12.2021Dnia 26.11.2021 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. (termin wejścia w życie selektywnego zbierania...

czytaj dalej
Alert prawny 05.11-15.11.2021

Alert prawny 05.11-15.11.2021

08.10.2021-14.10.2021Wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych z dnia 17 września 2021 r. Nowelizacja wprowadzana nowy obowiązek na przedsiębiorców. Zgodnie z nowo wprowadzonym art. 59ea przedsiębiorcy nie mogą odmawiać przyjęcia od konsumentów...

czytaj dalej

KONTAKT

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60

  FAX: +48 61 666 37 59

  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  znajdź nas

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

   

  O kancelarii

  Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.