KARIERA W KANCELARII

Szukamy zdolnych i ambitnych prawników

WSTĘP

DOBRE MIEJSCE PRACY

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych to nowoczesna kancelaria prawna położona w prestiżowej lokalizacji w samym centrum Poznania. Młody i prężny zespół, nowoczesne metody i środki oraz wygodne i przestronne biuro w Palacza Office Center gwarantują ciekawą i rozwijającą pracę.

Kancelaria w związku z poszerzaniem się portfelem klientów prowadzi stałą rekrutację nowych pracowników. Poszukujemy osób wykazujących się wysokim poziomem merytorycznym oraz wysoką kulturą pracy.

“Wielu radców prawnych i prawników pracuje na rzecz Kancelarii od szeregu lat. Elastyczne warunki współpracy, dobra atmosfera oraz przyjazny i zgrany Zespół to podstawowe elementy naszego sukcesu.”

SPRAWDŹ KOGO SZUKAMY

Ogłoszenia rekrutacyjne

STUDENCI PRAWA

ASYSTENT PRAWNY (DZIAŁ PROCESOWY)

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Rekrutacja na stanowisko: ASYSTENT PRAWNY (DZIAŁ PROCESOWY)

KOGO SZUKAMY:

 • Student prawa III-V roku;
 • Obsługujący systemy informacji prawnej (LEX, Legalis);
 • Dyspozycyjny – przynajmniej 3 dni w tygodniu;
 • Ambitny i mający chęć do poszerzania wiedzy prawnej.
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B.

OFERUJEMY:

 • Możliwość zdobycia praktycznej wiedzy. Doświadczeni adwokaci i radcowie prawni – praktycy prawa cywilnego – podzielą się swoim doświadczeniem i umiejętnościami;
 • Perspektywę rozwoju i kariery w Kancelarii – przez czas studiów, również podczas aplikacji, jak i po jej ukończeniu;
 • Udział w szkoleniach wewnętrznych organizowanych dla Zespołu Kancelarii;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i zaangażowania.

W TRAKCIE PRAKTYK:

 • Prowadzenie i nadzorowanie spraw sądowych i egzekucyjnych;
 • Analiza akt sądowych celem zaproponowania dalszego toku postępowania;
 • Monitorowanie postępowań i podejmowanie czynności uzasadnionych stanem postępowania;
 • Sporządzanie projektów opinii prawnych.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TURCZA Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, w celu udziału w procesie rekrutacji, w zakresie wynikającym z treści przesłanego CV oraz listu motywacyjnego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TURCZA Kancelaria Radców Prawnych, w celu udziału w procesach rekrutacji prowadzonych w przyszłości przez Kancelarię.”

STUDENCI PRAWA

ASYSTENT PRAWNY (DZIAŁ UMÓW I TRANSAKCJI)

TREŚĆ OGŁOSZENIA

TURCZA Kan­ce­la­ria Rad­ców Praw­nych z sie­dzi­bą w Po­zna­niu poszukuje osoby na stanowisko

 

ASYSTENT PRAWNY

DO DZIAŁU UMÓW I TRANSAKCJI

 

ZYSKUJESZ:

 • wspar­cie doświadczonych eks­per­tów i prak­ty­ków,
 • wa­run­ki za­trud­nie­nia uwzględniające harmonogram zajęć na studiach;
 • kierunkowy rozwój w ramach wybranej specjalizacji;
 • udział we współtworzeniu ciekawych projektów oraz obsługa dużych podmiotów, w tym grup kapitałowych;
 • pra­cę w ambitnym i doświadczonym Zespole.

 

NASZE OCZEKIWANIA:

 • Student prawa IV – V roku
 • do­świad­cze­nie w pra­cy w kan­ce­la­rii praw­nej
 • znajomość języka angielskiego
 • znajomość zagadnień z zakresu umów gospodarczych i obsługi spółek prawa handlowego.

 

Po­staw na swój roz­wój, zbu­duj praw­ni­czą ka­rie­rę w TUR­CZA Kan­ce­la­rii Rad­ców Praw­nych.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@turcza.com.pl z dopiskiem: „Student, dział umów – Poznań”

Do prze­sy­ła­nej aplikacji pro­si­my do­łą­czyć zgo­dę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych za­war­tych w do­ku­men­tach apli­ka­cyj­nych na po­trze­by pro­ce­su re­kru­ta­cji. W przesyłanych CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TURCZA Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, w celu udziału w procesie rekrutacji, w zakresie wynikającym z treści przesłanego CV oraz listu motywacyjnego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TURCZA Kancelaria Radców Prawnych, w celu udziału w procesach rekrutacji prowadzonych w przyszłości przez Kancelarię.”

APLIKANCI

APLIKANT RADCOWSKI (dział prawa nieruchomości)

TREŚĆ OGŁOSZENIA

OPIS STANOWISKA I ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • bie­żą­ca ob­słu­ga praw­na Klien­tów Kan­ce­la­rii;
 • do­radz­two praw­ne w szcze­gól­no­ści z za­kre­su pra­wa nie­ru­cho­mo­ści i ob­słu­gi podmio­tów de­we­lo­per­skich, a tak­że pra­wa cy­wil­ne­go, ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go, pra­wa spół­ek han­dlo­wych i go­spo­dar­cze­go;
 • spo­rzą­dza­nie pism pro­ce­so­wych, umów i in­nych do­ku­men­tów;
 • re­pre­zen­to­wa­nie klien­tów Kan­ce­la­rii w po­stę­po­wa­niach są­do­wych i eg­ze­ku­cyj­nych;
 • przy­go­to­wa­nie opi­nii praw­nych, udzie­la­nie od­po­wie­dzi na za­py­ta­nia praw­ne;

WYMAGANIA:

 • Apli­kant Rad­cow­ski I-III ro­ku;
 • do­świad­cze­nie w za­kre­sie nie­ru­cho­mo­ści i pro­jek­tach de­we­lo­per­skich;
 • zna­jo­mość ję­zy­ka an­giel­skie­go lub in­ne­go ob­ce­go bę­dzie do­dat­ko­wym atu­tem;
 • umie­jęt­no­ści ne­go­cja­cyj­ne;
 • kre­atyw­ność, otwar­tość, ko­mu­ni­ka­tyw­ność;
 • do­bra zna­jo­mość opro­gra­mo­wa­nia pa­kie­tu MS Of­fi­ce oraz opro­gra­mo­wa­nia praw­ni­cze­go;
 • go­to­wość do po­dej­mo­wa­nia wy­zwań;

OFERUJEMY:

 • moż­li­wość roz­wo­ju i po­sze­rze­nia do­świad­cze­nia za­wo­do­we­go;
 • przy­ja­zną at­mos­fe­rę pra­cy;
 • nie­zbęd­ne na­rzę­dzia pra­cy do wy­ko­ny­wa­nia po­wie­rzo­nych za­dań;
 • sze­ro­kie spec­trum wy­ko­rzy­sta­nia umie­jęt­no­ści za­wo­do­wych;
 • udział w bu­do­wa­niu i roz­wo­ju Kan­ce­la­rii oraz wła­sne­go ze­spo­łu;
 • po­ziom wy­na­gro­dze­nia ade­kwat­ny do osią­ga­nych wy­ni­ków.

Apli­ka­cje pro­si­my prze­sy­łać na ad­res: re­kru­ta­cja­@tur­cza.com.pl z do­pi­skiem: „Apli­kant Rad­cow­ski (pra­wo nie­ru­cho­mo­ści) – Po­zna­ń”

Zgło­sze­nia pro­si­my prze­sy­łać do dnia: 10 lip­ca 2021r.

Pro­­si­­my o do­­pi­­sa­­nie na­­stę­­pu­­ją­­cej klau­­zu­­li: „Wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie mo­­ich da­­nych oso­­bo­­wych przez TURCZA Ka­n­ce­­la­­ria Ra­d­ców Pra­w­nych z sie­­dzi­­bą w Po­­zna­­niu (60-278), ul. Pa­­la­­cza 144, w ce­­lu udzia­­łu w pro­­ce­­sie re­­kru­­ta­­cji, w za­­kre­­sie wy­­ni­­ka­­ją­­cym z tre­­­ści prze­­sła­­ne­­go CV oraz li­­stu mo­­ty­­wa­­cy­j­ne­­go. Wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie mo­­ich da­­nych oso­­bo­­wych przez TURCZA Ka­n­ce­­la­­ria Ra­d­ców Pra­w­nych, w ce­­lu udzia­­łu w pro­­ce­­sach re­­kru­­ta­­cji pro­­wa­­dzo­­nych w przy­­szło­­­ści przez Ka­n­ce­­la­­rię.”

ADWOKACI / RADCOWIE PRAWNI

radca prawny/adwokat (dział prawa nieruchomości)

TREŚĆ OGŁOSZENIA

KOGO SZUKAMY:

ADWOKAT/RADCA PRAWNY Z DOŚWIADCZENIEM W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I PROJEKTACH DEWELOPERSKICH

OPIS STANOWISKA i ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Kancelaria poszukuje osoby, do działu prawa nieruchomości.

OPIS STANOWISKA I ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • bieżąca obsługa prawna Klientów Kancelarii;
 • doradztwo prawne w szczególności z zakresu prawa nieruchomości i obsługi podmiotów deweloperskich, a także prawa cywilnego, administracyjnego, prawa spółek handlowych i gospodarczego;
 • sporządzanie pism procesowych, umów i innych dokumentów;
 • reprezentowanie klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych;
 • przygotowanie opinii prawnych, udzielanie odpowiedzi na zapytania prawne;
 • zarządzanie departamentem w Kancelarii.

 

WYMAGANIA:

 • uprawnienie do wykonywania zawodu Adwokata/Radcy Prawnego;
 • doświadczenie w zakresie nieruchomości i projektach deweloperskich;
 • znajomość języka angielskiego lub innego obcego będzie dodatkowym atutem;
 • umiejętności negocjacyjne;
 • umiejętność zarządzania zespołem;
 • kreatywność, otwartość, komunikatywność;
 • dobra znajomość oprogramowania pakietu MS Office oraz oprogramowania prawniczego;
 • gotowość do podejmowania wyzwań;
 • własna działalność gospodarcza.

 

OFERUJEMY:

 • możliwość rozwoju i poszerzenia doświadczenia zawodowego;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • niezbędne narzędzia pracy do wykonywania powierzonych zadań;
 • szerokie spectrum wykorzystania umiejętności zawodowych;
 • udział w budowaniu i rozwoju Kancelarii oraz własnego zespołu;
 • poziom wynagrodzenia adekwatny do osiąganych wyników.

Aplikacje prosimy przesyłać na  adres: rekrutacja@turcza.com.pl z dopiskiem: „Adwokat/Radca prawny (prawo nieruchomości) – Poznań”

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia: 03.08.2020

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych przez TURCZA Kan­ce­la­ria Rad­ców Praw­nych z sie­dzi­bą w Po­zna­niu (60-278), ul. Pa­la­cza 144, w ce­lu udzia­łu w pro­ce­sie re­kru­ta­cji, w za­kre­sie wy­ni­ka­ją­cym z tre­ści prze­sła­ne­go CV oraz li­stu mo­ty­wa­cyj­ne­go. Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych przez TURCZA Kan­ce­la­ria Rad­ców Praw­nych, w ce­lu udzia­łu w pro­ce­sach re­kru­ta­cji pro­wa­dzo­nych w przy­szło­ści przez Kan­ce­la­rię.”

PROSIMY O PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ REKRUTACYJNYCH:

Obowiązek informacyjny

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest TURCZA Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celach rekrutacyjnych. Administrator danych nie udostępnia danych ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją procesu rekrutacyjnego będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

KONTAKT

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60

  FAX: +48 61 666 37 59

  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  znajdź nas

  Biuro

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

   

  O kancelarii

  Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.

  Copyright © 2021 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.