NASZA OFERTA

USŁUGI PRAWNE

Prawo nieruchomości

Opieramy prawo na mocnych fundamentach

Doświadczenie, praktyka i wiedza. Sprawy związane z nieruchomościami są skomplikowane, a w grę wchodzą duże pieniądze, dlatego powinni zajmować się nimi sprawdzeni eksperci. Zapewniamy wsparcie radców prawnych, którzy mają na swoim koncie przeprowadzenie transakcji wartych dziesiątki milionów złotych.

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji i procesów inwestycyjnych. Obsługujemy deweloperów, przedsiębiorstwa realizujące inwestycje budowlane pod działalność gospodarczą (m.in. obiekty handlowe, biurowce), przedsiębiorstwa w sporach z osobami trzecimi lub organami administracji samorządowej.

 • POZWOLENIA I DECYZJE
 • POSTĘPOWANIA SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE
 • POSTĘPOWANIA SĄDOWE
 • UMOWY I KONTRAKTY
 • AUDYT NIERUCHOMOŚCI
 • NEGOCJACJE
 • EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI
 • NAJEM I DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI

prawo pracy i cudzoziemcy

W ramach stałej obsługi przedsiębiorców Kancelaria zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy. W szczególności prowadziliśmy spory odszkodowawcze, o przywrócenie do pracy, a także w wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu spraw z relacji zatrudnienia na podstawie umów o pracę przy jednoczesnym powołaniu do składu organów spółek kapitałowych. Szczególnie w tym ostatnim obszarze, wielokrotnie doradzaliśmy menadżerom i firmom, negocjowaliśmy dla nich umowy, także w zakresie zakazu konkurencji i ochrony poufności danych. Wielokrotnie opracowywaliśmy regulaminy pracy, wynagrodzeń i funduszu socjalnego, uwzględniając aspekty optymalizacji kosztów zatrudnienia.
 • rozwiązywanie sporów pracowniczych
 • zwolnienia pracownicze
 • sprawy związane z zatrudnieniem
 • zatrudnianie cudzoziemców
 • projekty umów oraz dokumentacji wewnętrznej
 • optymalizacja kosztów zatrudnienia
 • teczki pracownicze
 • szkolenia prawne

Ochrona danych osobowych (RODO)

W zakresie naszych usług znajdują się zarówno przejęcie funkcji IOD w przedsiębiorstwie, a także wdrożenia RODO oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych zapewnia stałą obsługę prawną z zakresu prawa ochrony danych osobowych zarówno przedsiębiorcom z sektora MŚP, jak i spółkom notowanym na GPW S.A. w Warszawie.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych prawników rekomendacje Kancelarii charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa i dogodności dla przedsiębiorców.

 • POWIERZENIE FUNKCJI IOD
 • WDROŻENIA RODO
 • SZKOLENIA PRAWNE
 • KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA

motoryzacja

Kancelaria TURCZA posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej dealerów samochodowych, autokomisów, autoryzowanych warsztatów samochodowych i serwisów oraz innych podmiotów działających w szeroko pojętym obszarze automotive (motoryzacja). Mając bogatą wiedzę fachowo i trafnie odpowiadamy na potrzeby przedsiębiorców zapewniając pełne, merytoryczne wsparcie zgodnie z bieżącymi potrzebami w zakresie m.in. przygotowywania wzorów dokumentów i procedur, prawnej windykacji należności, prawa pracy, wsparcia w zakresie zakupu bądź zbycia nieruchomości oraz prawa podatkowego.

restrukturyzacja

Usta­wo­daw­ca wpro­wa­dza­jąc prze­pi­sy Pra­wa re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go miał na ce­lu ochro­nę przed­się­bior­ców przed upa­dło­ścią po­przez umoż­li­wie­nie im za­war­cia ukła­du z wie­rzy­cie­la­mi. Restrukturyzacja to szansa na wyjście z finansowych problemów poprzez naprawę przedsiębiorstwa i jego oddłużenie bez konieczności ogłaszania upadłości. Główną zaletą restrukturyzacji jest pierwszeństwo postępowania przed postępowaniem upadłościowym, zachowanie płynności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz szybkość postępowania.
 • PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ NAPRAWCZYCH
 • POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE
 • POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU
 • PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PO WSZCZĘCIU EGZEKUCJI
 • RESTRUKTURYZACJA FIRMY
 • POSTĘPOWANIE SANACYJNE
 • POSTĘPOWANIE UKŁADOWE
 • PRZYŚPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE
 • UKŁAD CZĘŚCIOWY
 • Restrukturyzacja zadłużenia

szkolenia prawne

Szkolenia prowadzone są przez praktyków – adwokatów i radców prawnych na co dzień doradzających, opiniujących, biorących udział w procesach sądowych czy negocjacjach biznesowych.

PRAKTYCZNE SZKOLENIA PRAWNE DLA FIRM

W naszej ofercie posiadamy wiele szkoleń adresowanych do wielu branż oraz kierowanych do osób zajmujących różne stanowiska w przedsiębiorstwie. Brak wiedzy z zakresu obowiązującego prawa często jest przyczyną strat, kłopotów oraz zbędnych nieporozumień. Znajomość przepisów zdecydowanie się opłaca!

 • E-learningi
 • Szkolenia stacjonarne
 • WEBINARY
 • SZKOLENIA DOFINANSOWANE

anti-money laundering (aml)

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115) (AML) wprowadza szereg obowiązków dla podmiotów operujących w kluczowych branżach gospodarki. Dość wspomnieć, że od zeszłego roku poszerzony został katalog tzw. instytucji obowiązanych, które na mocy przepisów AML winne na bieżąco dokonywać rejestracji transakcji o wartości równej bądź wyższej 15.000 euro (lub stanowiących równowartość tej kwoty).

Warto wspomnieć, że przepisy AML nakładają na instytucję obowiązaną wymóg wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za ich realizację, która winna zostać przeszkolona w tej tematyce.

 • weryfikację poprawności procedur
 • skuteczne wdrożenie procedur oraz dokumentów
 • SZKOLENIA PRAWNE
 • bieżąca opieka prawna

rejestracja logo i nazwy firmy

ZASTRZEGANIE ZNAKU TOWAROWEGO – PROFESJONALNA OCHRONA LOGO I NAZWY FIRMY

Rejestracja daje wyłącznie prawo do używania znaku na rynku. Prawo to nie tylko realnie podnosi wartość przedsiębiorstwa, ale również może być przedmiotem obrotu umożliwiając jego zbycie bądź licencjonowanie. Znak, który został zarejestrowany może zostać zgodnie z prawem oznaczony symbolem ®. Takie logo zdecydowanie zwiększa prestiż przedsiębiorstwa.

 • POWIERZENIE FUNKCJI IOD
 • WDROŻENIA RODO
 • SZKOLENIA PRAWNE
 • KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEMY ROZPOZNAJĄCE TWARZE PRACOWNIKÓW

Systemy do rozpoznawania twarzy korzystają z tak zwanych danych biometrycznych, które uregulowane zostały w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 • dane biometryczne
 • urządzenia biometryczne do rejestracji czasu pracy
 • przepisy unii europejskiej
 • zastosowanie systemów identyfikacji twarzy

PREPACK – PRZYGOTOWANA LIKWIDACJA

NABYCIE UPADŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BEZ DŁUGÓW I OBCIĄŻEŃ

Przygotowana likwidacja to stosunkowo nowe rozwiązanie wprowadzone na grunt polskiego prawa upadłościowego, inspirowane prawem anglosaskim, w którym znana jest ona jako „pre-packaged bankruptcy” (inaczej „pre-pack”).

KONTAKT

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60

  FAX: +48 61 666 37 59

  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  znajdź nas

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

   

  O kancelarii

  Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.

  Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.